نقشه سایت بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان
Skip Navigation Links.
🏚️ صفحه اصلی
Collapse 🏷️ معرفی🏷️ معرفی
ریاست بیمارستان
مدیریت بیمارستان
Collapse درباره بیمارستاندرباره بیمارستان
معرفی بیمارستان
گواهینامه اعتباربخشی ملی
چشم انداز بیمارستان
رسالت بیمارستان
بیانیه و ارزش های بیمارستان
اهداف استراتژیک بیمارستان
🏷️ چارت سازمانی
Collapse 🏷️ دفتر پرستاری🏷️ دفتر پرستاری
معرفی
Collapse  بخش های درمانی بخش های درمانی
اورژانس اطفال
CCU
NICU
اورژانس بزرگسال
آی سی یو جراحی
آی سی یو داخلی
جراحی مردان
جراحی زنان
اورژانس تنفسی
زایشگاه
نوزادان
اتاق عمل
Collapse 🏷️ فناوری اطلاعات🏷️ فناوری اطلاعات
اخبار و اطلاعیه ها
نرم افزارهای کاربردی
Collapse 🏷️ کلینیک فوق تخصصی درمانگاه ولایت🏷️ کلینیک فوق تخصصی درمانگاه ولایت
تخصص ها
برنامه پزشکان
نوبت دهی
Collapse 🏷️ پاراکلینیک ها🏷️ پاراکلینیک ها
آزمایشگاه
رادیولوژی
اکوکاردیوگرافی
سونوگرافی
Collapse 🏷️ واحد پشتیبانی🏷️ واحد پشتیبانی
مالی
معاون اداری مالی
کارگزینی
فناوری اطلاعات
تجهیزات پزشکی
پذیرش و مدارک پزشکی
درآمد
تدارکات
بهداشت محیط
مددکار
دبیرخانه
تغذیه
حراست
روابط عمومی
امور عمومی
Collapse 🏷️ اعتباربخشی و بهبود کیفیت🏷️ اعتباربخشی و بهبود کیفیت
ممیزی بالینی
خطاها
رسیدگی به شکایات
فرآیند ها
رضایت شخصی
محورهای حاکمیت
🏷️ کمیته اخلاق بالینی
🏷️ طرح تحول نظام سلامت
Collapse 📝 فرم ها📝 فرم ها
فرم های واحد فناوری اطلاعات
فرم های الکترونیکی
فرم های امور اداری
فرم های پزشکی
Collapse 🏷️ آموزش🏷️ آموزش
Collapse واحد آموزش سلامتواحد آموزش سلامت
معرفی واحد
اعضاء کمیته آموزش سلامت
پمفلت های آموزشی سلامت
کتابچه آموزشی
آموزش کارکنان
Collapse 🏷️ طرح تکریم ارباب رجوع🏷️ طرح تکریم ارباب رجوع
نظرسنجی
Collapse 🏷️ پادکست ها(کلیپ)🏷️ پادکست ها(کلیپ)
بیماری غیر واگیر
بیماری واگیر
📩 انتقادات و پیشنهادات
📨 شکایات
🖼️ گالری تصاویر
📚 بیمه ها
⁉️ پرسش و پاسخ
📠 تماس با ما
⌨️ سایت های مفید
< >