فهرست فرم ها

  انتقادات و پیشنهادات

  فرم رسیدگی به شکایت بیماران
فرم رسیدگی به شکایت بیماران مراجعه کننده
  فرم تحول نظام سلامت
رضایت بیماران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید گنجی برازجان
  فرم ثبت مشخصات پزشکان در سیستم HIS بیمارستان
برای دریافت کد کاربری مشخصات خود را با دقت وارد نمائید:
  فرم ثبت مشخصات پرسنل در سیستم HIS بیمارستان
برای دریافت کد کاربری مشخصات خود رابا دقت وارد نمائید:
  فرم درخواست به واحد IT
احتراما فرم را با دقت تکمیل و سپس سیستم (کیس) خود را به واحد IT بیمارستان ارسال نمایید.
  فرم مشخصات پرسنلی
ثبت مشخصات پرسنلی
 
< >