برای اخذ شناسنامه نوزاد تازه متولد شده چه اقداماتی باید انجام گیرد؟


1-جهت صدور گواهی ولادت ارائه شناسنامه زائو و همسر وی به همراه کپی صفحات اول و دوم آنها ه زایشگاه و اتاق عمل الزامی است.
2-گواهی ولادت پس از صدور به همراه شناسنامه های والدین تحویل اداره ثبت احوال شهرستان شده و با مراجعه والدین یا جد پدری نوزاد به ثبت احوال انتخاب نام و صدور شناسنامه صورت می گیرد.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >