پذیرش بیمار در بیمارستان شهید صادق گنجی به چه صورت انجام می شود؟


1- درمانگاه عمومی
2- درمانگاه تخصصی
3- پذیرش اورژانس و بستری
4- پذیرش اورژانس

• پذیرش درمانگاه عمومی:
در این قسمت نوبت دهی بیماران سرپایی بصورت 24 ساعته انجام می گیرد که بطورمعمول توسط 2 پزشک عمومی و در شرایط ازدحام 3 پزشک ویزیت صورت می گیرد. در صورتیکه بیمار نیاز به خدمات بیشتری داشته باشد به اورژانس هدایت می شود و مشاوره های تخصصی برای وی درخواست شده و توسط پزشکان متخصص آنکال خدمات رسانی می شوند.


• پذیرش درمانگاه تخصصی:
در این پذیرش نوبت دهی بیماران سرپایی در شیفت های صبح و عصر انجام می گردد. این پذیرش از استرس زا ترین و شلوغ ترین مکان های بیمارستان به شمار می رود. نوبت دهی بصورت حضوری توسط دوباجه خواهران و برادران صورت می گیرد هرچند که با وجود 2 باجه ترافیک بالایی در ساعات اولیه صبح بوجود می آید.
نوبت های پزشکان متخصص به تعداد 20 نفر در شیفتهای صبح و عصر است که ساعت ویزیت در شیفت صبح از ساعت 8:00 لغایت 11:30 و در شیفت عصر از ساعت 16 لغایت 18 می باشد.


• پذیرش بیماران اورژانس و بستری:
پذیرش بستری بیمارستان در کنار بخش اورژانس و درمانگاه عمومی واقع است. همانطور که از نام آن مشخص است، پذیرش بیمارانی که نیاز به بستری دارند، توسط این واحد انجام می شود و عمده بیمارانی که در این بخش بستری می شوند، بیماران الکتیو می باشد. این دسته از بیماران باید هنگام مراجعه برای بستری، مدارک بستری را حاضر داشته باشند. این مدارک شامل موارد زیر است:
1. دستور بستری که تاریخ مراجعه آن جهت بستری دقیقاً مشخص شده است.
2. آزمایشات روتین
3. بیماران بالای سن 40 سال باید نوار قلب همراه داشته باشند
4. بیماران بالای سن 60 سال باید گرافی قفسه سینه نیز همراه داشته باشند
5. مشاوره هایی را که قبل از بستری لازم است انجام دهند، باید همراه داشته باشند. از قبیل مشاوره های قلب، داخلی و ...
6. تکمیل فرم بیهوشی توسط پزشک بیهوشی. (لازم به ذکر است که مشورت هایی را که در بند 4 آورده شده است، توسط پزشک بیهوشی ارجاع داده می شود. ضمناً، بیمار هنگام مراجعه به پزشک بیهوشی بایستی جواب آزمایشات خود را دریافت کرده باشد)
7. اگر بیمار دارای سن زیر 18 سال بود، جهت بستری شدن، همراه ولی خود (پدر)، مراجعه نماید. در صورت فوت ولی بیمار، همراه جد پدری یا قیم خود مراجعه نماید. حتماً باید قیم بیمار همراه قیم نامه مراجعه نماید


• پذیرش اورژانس:
بیماران مراجعه کننده به این واحد، ابتدا باید به پرستار تریاژ مراجعه نماید. پرستار تریاژ براساس فوریت ارایه خدمت به بیمار، ممکن است یکی از رنگ های سفید (غیراورژانسی)، سبز (بیشتر بیماران کهنسال، قلبی، دل دردهای شدید)، قرمز (بیماران HT)، بنفش (جراحت ها) را به بیماران بدهد. که هر کدام از این بیماران هنگام پذیرش به محلهای مخصوصی هدایت می شوند.
در این واحد نیز برای بیمارانی که نیاز به تشکیل پرونده تحت نظر و یا پرونده بستری دارند، همانند پذیرش بستری برای آنها پرونده تشکیل داده می شود. تفاوت این پذیرش با پذیرش بستری، در اورژانسی بودن بیماران است. مثلاً اگر بیمار زیر 18 سال بود، دیگر منتظر ولی بیمار نمی شویم و بیمار را بستری می نماییم. یا اینکه اگر بیمار آزاد بود و نیاز به بستری داشت و اگر در برگه دستور بستری کلمه اورژانسی بودن قید شده بود، هیچگونه وجهی برای بستری وی اخذ نمی شود و بیمار بستری می گردد. در بستری نمودن بیماران اورژانسی فقط دستور بستری کافی است.

نکته مهم:

یکی از نکات مهم در این پذیرش، بیماران تصادفی است که از طریق اورژانس 115 به بیمارستان آورده می شود. کلیه خدمات این بیماران رایگان انجام می شود (درصورتیکه کروکی تصادف را به صندوق بیمارستانارائه نمایند). در صورتی که بیمار نیاز به بستری شدن داشته باشد، در صورتیکه پزشک تأیید کند که بیمار تصادفی است، بیمار بعنوان تصادفی بستری می گردد و هیچ هزینه ای از وی اخذ نمی شود.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >