روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته

1399/9/3 0:0
ماده 1: اجراي اين ضوابط در جهت دستيابي به اهداف زير است:
الف) حفظ سلامت عمومي و محيط زيست در مقابل اثرات نامطلوب پسماندهاي
پزشكي.
ب) اطمينان از مديريت اجرايي مناسب و ضابط همند پسماند هاي پزشكي.
پ) ايجاد رويه اي مناسب و ضابطه مند براي توليد، حمل، نگهداري، تصفيه، امحا و
دفع پسماندهاي پزشكي.
تعاريف ماده 2: عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار م يروند: - الف) قانون مديريت پسمانده ا: منظور قانون مديريت پسمانده ا- مصوب 1383 مي باشد. ب) سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست. پ) وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ت) پسماندهاي پزشكي ويژه : به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن كه به مراقبت ويژه (مديريت خاص) نياز دارند، گفته مي شود. - ث) چهار دسته اصلي پسماند پزشكي: 1- پسماند عفوني 2- پسماند تيز و برنده 3 پسماند شيميايي و دارويي 4- پسماند عادي. ج) بي خطرسازي: اقداماتي كه ويژگي خطرناك بودن پسماند پزشكي را رفع نمايد. چ) ساير تعاريف مندرج در اين ضوابط همان تعاريف قانون و آيي ن نامه اجرايي مديريت پسماندها خواهد بود. برای دانلود فایل مدیریت اجرایی پسماند اینجا کلیک کنید


تاریخ بروز رسانی:   3 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >