اعضاء کمیته آموزش سلامت

1398/8/1 0:0

اعضاء کمیته:

1- نماينده علمي پزشکان

2- ریاست یا جانشین ریاست بیمارستان

3- مترون بیمارستان

4- سوپروايزر آموزشي

5- سرپرستاران بخش ها

6- سوپروایزر آموزش سلامت

7- دو نفر از رابطین آموزشی بخش ها به انتخاب مترون

8- مسئول حاکمیت بالینی و بهبود کیفیت

9- واحد فناوري اطلاعات

مسئولیتها و وظایف کمیته آموزش به بیمار و خانواده بیمارستانی:

1- برنامه¬ریزی و فراهم سازی زمینه اجرای دستورالعمل¬های ابلاغ شده از طرف کمیته آموزش به بیمار و خانواده از دانشگاه

2- نیاز سنجی و برنامه ریزی جهت تهیه محتوای آموزشی استاندارد بر اساس پروتکل استاندارد تهیه محتوای آموزشی ابلاغ شده به بیمارستان متناسب با تشیخص های شایع و اولویتهای خاص نیازهای آموزشی در هر بیمارستان

3- تعامل با کمیته آموزش به بیمار و خانواده دانشگاه در خصوص موانع موجود در ارائه خدمات آموزش و مشاوره در بیمارستان و برنامه ریزی جهت برطرف سازی موانع

4- نظارت بر حسن ارائه خدمات آموزش و مشاوره در بخش های بیمارستانی از طریق بررسی نحوه ثبت ارائه خدمات آموزش و مشاوره در فرم ثبت ابلاغ شده توسط کمیته آموزش به بیمار دانشگاه، نظارت بر عملکرد آموزشی کارکنان بهداشتی

5- تهیه گزارش عملکرد از نحوه ارائه خدمات آموزش و مشاوره در بیمارستان مربوطه و ارائه آن به کمیته آموزش به بیمار و خانواده دانشگاه

6- همکاری با ناظرین کمیته آموزش به بیمار و خانواده دانشگاه در جهت بررسی کیفیت ارائه خدمات آموزش و مشاوره در بیمارستان

7- تدوین برنامه مدون آموزش به بیمار جهت حداقل 5 بیماری شایع در هر بخش

8- ارتقاء مستمر دانش و مهارتهای آموزش و مشاوره کارکنان از طریق برگزاری کارگاه¬های آموزش به بیمار و تعامل با بیمار برای همه رده¬های شغلی کارکنان علوم پزشکی

9- برنامه¬ریزی جهت در نظر گرفتن کیفیت عملکرد آموزشی و مشاوره کلیه رده های شغلی کارکنان علوم پزشکی در ارزشیابی عملکرد آنان تعامل با کمیته آموزش به بیمار و خانواده دانشگاه در خصوص اجرای روشهای روزآمد و موثر آموزشی با توجه به امکانات و شرایط هر بیمارستان .

کلمات کلیدی:
کمیته.آموزش     سلامت     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی    
برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >