معرفی واحد آموزش سلامت

1398/8/10 0:0

مشکل ما اين نيست که بسياری از چيزها را نمی دانيم

                                               مشکل ما اين است که معمولا" به چيزهايی که می دانيم عمل نمی کنيم

اگر به چيزهايی که می دانيم عمل کنيم، چيزهايی را که نمی دانيم خواهيم آموخت


                                               

                                                                                                           

مقدمه :

آموزش فرآیند متقابلی است که موجب ارتقاء یادگیري می شود و شامل گروهی از فعالیت هاي آگاهانه و سنجیده اي است که به افراد جهت کسب دانش یا مهارت هاي جدید کمک می کند. یاد گیري ، ایجاد تغییرات کم و بیش دائمی در رفتار بالقوه فراگیر که در اثر تجربه و بینش حاصل می شود و ناشی از رشد و تغییرات فیزیولوژیک نیست.

امروزه آموزش به عنوان هسته ی اصلی فعالیت های بهداشتی درمانی پذیرفته شده است ، با توجه به كوتاه تر شدن زمان بستري در بيمارستان و انجام مراقبتهاي بهداشتي در حد اقل زمان ممكن ،بيمار بلافاصله بعد از انجام مراقبت يا جراحي و يا اقدام درماني از بيمارستان يا كلينيك و يا مركز ارائه خدمات خارج مي شود و همراه با خانواده اش ،در حالي وارد خانه مي شود كه دچار گيجي و سر در گمي است آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است.

آموزش به بیمار فرآیندي است که فرصت هاي یادگیري را براي بیمار و خانواده وي در زمینه بیماري ، درمان ،مکانیسمهاي سازگاري و افزایش مهارت ها فراهم می کند
همچنین  فرایندي است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیري اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی، نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او در مراقبت از خود افزایش یافته و فعالیت هایی را انجام میدهد که به سطح سلامت و رفاه وي می افزایند و از بروز عو ارض بالقوه پیشگیري می کند. آموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت هاي آموزشی مربوط به بیماري ،شامل آموزشهاي درمانی، بهداشتی و ارتقاي سلامت بالینی است که براي کمک به بیمار به منظور تصمیم گیري آگاهانه در مورد بیماري خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت میگیرد.


هدف اصلی آموزش به بیمار
توانمندسازی بیماران جهت برنامه های خودمراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

 هدف کلي:
 ارتقاي سطح سلامت در جامعه

تغيير رفتارناسالم به رفتار سالم
 پيشگيري از بيماري ها و مشکلات بهداشتي شایع در جامعه
اهداف ويژه:
 آشنائی مددجو با بیماری خود
 توانائی مددجودر برنامه های خود مراقبتی
 افزایش توانائی درتصمیم گیری جهت ادامه درمان
 افزایش دانش،نگرش ومهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
 ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
 بهبود شیوه وکیفیت زندگی
 ایجاد فضایی برای تعامل بین بیماران در مورد مشکلات خویش
 کاهش هزینه های بیمارستانی


عناوین آموزش بیماران وخانواده

 استفاده ایمن از داروها وتجهیزات
 امکان تداخل میان داروها وغذاها
 وضعیت استراحت
 مسائل بهداشتی
 راهنماهای تغذیه ای
 مدیریت درد
 روشهای خودمراقبتی

روشهای آموزش به بیمار

 آموزش چهره به چهره
 سخنرانی
 آموزش وبحث گروهی
 پرسش وپاسخ
 روش ایفای نقش
 بارش افکار

فوایدآموزش به بیماران

 کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی
 افزایش کیفیت مراقبت ها
 کمک به بیمار در به دست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر.
 توانمند سازي بيماران
 جلوگیری از دوباره بستری شدن

فرایند آموزش به بیمار

 ارزيابي نياز و خواسته بيمار
 تعيين اولويتهاي آموزشي
 تعيين محتوي آموزشي
 تعيين اهداف
 فرايند اجرا
 دانستن محتوي تدريس و زمان آموزش
 ارزشیابی یا فیدبک بیمار نسبت به آموزش

يكي از شاخصهاي پايش و ارزشيابي نظام جامع آموزش سلامت به بيمار ،وجود كوريكولوم و محتوي آموزشي مراقبان سلامت در مورد مهارتهاي آموزش سلامت به بيمار به صورت مصوب است .

كوريكولوم آموزش سلامت به بيماران:

• آموزش سلامت به بيمار در مورد كليه حقوق
• آموزش سلامت به بيمار در مورد علائم و نشانه هاي خطر
• آموزش سلامت به بيمار در مورد اقدامات تشخيصي لازم
• آموزش سلامت به بيمار در مورد خصوصيات بيماري
• آموزش سلامت به بيمار در مورد اقدامات كنترلي
• آموزش سلامت به بيمار در مورد اقدامات لازم براي سازگاري با بيماري
• آموزش سلامت به بيمار در مورد حمايت هاي اجتماعي
• آموزش سلامت به بيمار در مورد مهارتهاي لازم براي استفاده از خدمات حمايتي
• آموزش سلامت به بيمار در مورد مهارتهاي لازم در حل مسايل مرتبط با كنترل بيماري
• آموزش سلامت به بيمار در مورد مهارتهاي لازم براي خود پايشي
• آموزش سلامت به بيمار در مورد مهارتهاي لازم براي اقدامات درماني

 

کلمات کلیدی:
آموزش     سلامت     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی    
برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >