حراست

1398/8/15 0:0

حراست

تعريف حراست :
حراست به معناي پاسداري و مراقبت كردن و حافظ منافع ملي است .ازلحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شود كه درقلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته و وظيفه حساس و خطيرمراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت بيمارستان را در مقابل انواع انحراف هاي احتمالي وموجودبرعهده دارد.

هدف حراست :
الف ) هدف كلان : پيشبرد اهداف بيمارستان ازطريق حفظ و ارتقاء توان حفاظتي و امنيتي
ب) هدف عملياتي :ارائه مشورت و اطلاع رساني به موقع به مديران واعمال نظارتهاي موثر جهت ايمني وسلامت منابع بيمارستان

شرح وظا يف حراست:
1. حفاظت فيزيكي
2. حفاظت پرسنلي
3. حفاظت IT
4. برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد واحد نگهباني
5. هماهنگي و جذب پرسنل نيروي انتظامي

حفاظت فيزيكي :
- تهيه طرحهاي حفاظتي و صدوردستوالعملهاي لازم و نظارت براجراي آنها
- كنترل تردد كاركنان و ارباب رجوع به بيمارستان، تاسيسات واماكن طبقه بندي شده
- كنترل بر نصب و نظارت بردوربين هاي مدار بسنه
- صدور مجوز تردد خودرو
- نظارت، آموزش و كنترل بر عملكرد نگهبانان
- نظارت براموال منقول و غيرمنقول بيمارستان

حفاظت پرسنلي :
- ايجاد دبير خانه محرمانه و دريافت و ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده
- نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت بر حسن اجراي آن

حفاظت اسناد:
- شناسايي عناصر متعهد و تلاشگر و زمينه سازي جهت رشد آنان
- بررسي صلاحيت و اعلام نظر جهت تصدي و انتصاب افراد درمشاغل حساس بر اساس شناسايي تخلفات، زمينه ها و صلاحيت واعلام نظر جهت ارائه به مراجع ذي ربط، جمع آوري و اطلاع رساني اخبار اعم از(سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ) و انعكاس آنها به مديران و مراجع ذي صلاح
- ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي لازم به بالاترين مقام اجرايي
- بررسي مشلات ارباب رجوعتعريف حراست :
حراست به معناي پاسداري و مراقبت كردن و حافظ منافع ملي است .ازلحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شود كه درقلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته و وظيفه حساس و خطيرمراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت بيمارستان را در مقابل انواع انحراف هاي احتمالي وموجودبرعهده دارد.

کلمات کلیدی:
حراست     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >