پذیرش و مدارک پزشکی

1398/8/8 0:0

شرح وظایف :
1-تهيه، كنترل و تاييد نهايي برنامه كاري پرسنل با هماهنگي كارشناسان ذيربط
2-نظارت بر عملكرد مسئولين پذيرش ، بايگاني ، آمار و كدگذاري و مجموعه آنها
3-ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها
4-پيش بيني و برآورد مقدار مورد نياز مصارف بلند مدت فرم هاي مدارك پزشكي بيماران
5-تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق

کلمات کلیدی:
پذیرش     مدارک     پزشکی     بیمارستان     شهید     صادق    
گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >