نوزادان

1398/8/1 0:0

بخش نوزادان

 

 

اين بخش ، مجزا از بخش زايمان ، در طرح نگهداري نوزاد همراه مادر كه توسط اين معاونت در كشور در بسياري از بيمارستان ها به اجرا در آمده ، مشاركت فعال دارد ، ضمن آنكه بر حسب نياز نوزاد و يا مادر به جداسازي ، مسئوليت نگهداري از نوزاد را بر عهده مي گيرد.
بخش نوزادان مجهز به امكانات و تجهيزات پزشكي از قبيل وارمر، انكوباتور نوزادان well baby ، انكوباتور نوزادان ايزوله ، پالس اكسي متر و دستگاه فتوتراپي intensive ، آمادة ارائة خدمت به نوزادان ، حتي با مشكلات تنفسي و نوزادان ايكتري است.
آموزش كليه نكات لازم به مادر در مورد شيردهي مؤثر، بهداشت و چگونگي مراقبت صحيح از نوزاد ، از جمله مواردي است كه در اين بخش رعايت مي شود.