فهرست فرم ها

  فرم ثبت مشخصات پزشکان در سیستم HIS بیمارستان
برای دریافت کد کاربری مشخصات خود را با دقت وارد نمائید:
  فرم ثبت مشخصات پرسنل در سیستم HIS بیمارستان
برای دریافت کد کاربری مشخصات خود رابا دقت وارد نمائید:
  فرم درخواست به واحد IT
احتراما فرم را با دقت تکمیل و سپس سیستم (کیس) خود را به واحد IT بیمارستان ارسال نمایید.
  فرم مشخصات پرسنلی
ثبت مشخصات پرسنلی
 
< >