ریاست بیمارستان

1393/7/21 0:0

 

  

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین الیاسی فرد

شماره تلفن: 34260021-077


فکس: 34260018-077


شرح وظایف :


1-مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
2-هدایت و هماهنگی فعالیت های آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
3-اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیت های بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
4-پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها
5-مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان
6-انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخش های مختلف بیمارستان
7-نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار
8-نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
9-نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
10-کنترل و نظارت بر عملکرد واحد های سرپرستی
11-انتصاب و عزل کارکنان
12-شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
13-جلب همکاری های برون سازمان
14-نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاست های استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیئت امناء


   
تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >