بیانیه و ارزش های مرکز

1393/7/20 0:0

بیانیه و ارزش های مرکز

 


• تعهد به رسالت و چشم انداز و اهداف استراتژیک بیمارستان
• رعایت موازین شرعی و اصول اخلاق پزشکی
• رعایت و اجرای اصول ایمنی بیمار
• حمایت از مشارکت کارکنان و کار تیمی
• استقرار فرهنگ تحقیق، پژوهش و آموزش
• ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
• تعهد بهبهبود مستمر کیفیت خدمات درراستای ایمنی وافزایش رضایتمندی و پاسخگویی به مشتریان

کلمات کلیدی:
رسالت    
تعداد بازدید:   ۷۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >