آمار

1393/4/8 0:0

شرح وظایف :
1- جمع آوري آمار و فعاليت هر بخش و واحد اعم از سرپايي و بستر ي به صورت روزانه و ماهيانه
2- كنترل و تصحيح آمارهاي جمع آوري شده با استفاده از دفاتر پذيرش واحدها و گزارش بخشها و نرم افزار HIS
3-تنظيم آمار هاي ماهيانه و سالانه بيمارستان
4-ثبت اطلاعات كليه بخشها در نرم افزار مربوطه و به روز رساني اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولين ذيربط


   
تعداد بازدید:   ۴۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >