بایگانی

1393/4/8 0:0


شرح وظایف:
1- تحويل و مرتب نمودن پرونده بر اساس استاندارد موجود
2- ثبت مشخصات و شماره پرونده بيمار بر روي پوشه اختصاصي
3- همكاري در تجزيه و تحليل كمي و كيفي مدارك پزشكي
4- رفع نقص پرونده پزشكي ( شامل تحويل آنها جهت تكميل و پي گيري تكميل آنها )
1- تحويل و مرتب نمودن پرونده بر اساس استاندارد موجود
2- ثبت مشخصات و شماره پرونده بيمار بر روي پوشه اختصاصي
3- همكاري در تجزيه و تحليل كمي و كيفي مدارك پزشكي
4- رفع نقص پرونده پزشكي ( شامل تحويل آنها جهت تكميل و پي گيري تكميل آنها )


   
تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >