مسئول پذیرش

1393/4/8 0:0

شرح وظایف :
1-تهيه، كنترل و تاييد نهايي برنامه كاري پرسنل با هماهنگي كارشناسان ذيربط
2-نظارت بر عملكرد مسئولين پذيرش ، بايگاني ، آمار و كدگذاري و مجموعه آنها
3-ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها
4-پيش بيني و برآورد مقدار مورد نياز مصارف بلند مدت فرم هاي مدارك پزشكي بيماران
5-تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق


   
تعداد بازدید:   ۷۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >