بایگانی پرسنلی

1393/4/3 0:0


شرح وظایف :
1-تفکیک نامه های اداری
2-بایگانی نامه های اداری به تفکیک موضوع ارسالی
3-قراردادن اوراق پرونده پرسنلی در پرونده آنها
4-ترتیب پرونده های پرسنلی از نظر نوع و وضعیت شغلی
5-شمارش و ثبت اضافه کاری و کارانه
6-پیگیری وام ها
7-ورود و خروج پرسنل(دستگاه تایمکس)

8-جمع آوری و دریافت فاکتورها و رسیدهای پزشکی پرسنل
9-تفکیک و ثبت فاکتورها در سیستم جهت ارسال به نمایندگی بیمه سینا
10-ارسال مدارک پزشکی

 


   
تعداد بازدید:   ۴۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >