گارگزینی

1393/4/2 0:0

شرح وظایف :
1-تهیه پیش نویس نامه های اداری و مکاتبات مربوطه
2-مطالعه دائم پرونده کارکنان و مطالبات مرخصی های استحقاقی و استعلاجی و تاریخ ارتقاء گروه به منظور تهیه خلاصه پرونده جهت طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی
3-اقدام در خصوص صدور احکام پرسنل اعم از ارتقاء گروه،افزایش سنوات انتقال و غیره
4-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق
5-تهیه پیش نویس نامه های اداری و مکاتبات مربوطه
6-مطالعه دائم پرونده کارکنان و مطالبات مرخصی های استحقاقی و استعلاجی و تاریخ ارتقاء گروه به منظور تهیه خلاصه پرونده جهت طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی
7-اقدام در خصوص صدور احکام پرسنل اعم از ارتقاء گروه،افزایش سنوات انتقال و غیره
8-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

 


   
تعداد بازدید:   ۴۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >